5️ สิทธิของผู้บริโภค ที่ห้ามมองข้าม

เราทุกคนเป็นผู้บริโภค ดังนั้นเราจึงควรรู้และเข้าใจสิทธิของผู้บริโภคเอาไว้เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเราตามกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้ความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค โดยบัญญัติถึงสิทธิของผู้บริโภคไว้ในมาตรา 57 ความว่า “สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

ในปี พ.ศ. 2541 จึงได้มีการบัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้คุ้มครองตามกฎหมาย โดยเป็นการเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) ไว้ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารผ่านการโฆษณา หรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริง โดยปราศจากพิษภัยและมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะสำคัญผิดในการเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม
 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการด้วยตัวเองโดยปราศจากการถูกชักจูงที่ไม่เป็นธรรม
  เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลครบถูกต้องและเพียงพอผู้บริโภคจึงมีอิสระในการตัดสินใจเลือกหาสินค้าหรือบริการ โดยมีกฎหมายเฉพาะที่ควบคุ้ม ว่าด้วย กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง
 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ในกรณีที่ใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ แล้ว
 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในข้อสัญญา โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ
 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้
  ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิตามข้อ 1-4 ข้างต้น

💖💖💖 ทนายบ้านและคอนโด 💖💖💖
ตัวจริง…รู้จริง เรื่องกฎหมายอสังหาริมทรัพย์
ดูแลคุณด้วยใจ ปกป้องสิทธิให้คุณด้วยกฎหมาย
ปรึกษาเบื้องต้น ฟรี!!

Scroll to Top