ฟ้องเรียกคืนเงินดาวน์ อายุความ 𝟏𝟎 ปี

หลายคนอาจจะสงสัย ว่าเงินที่ตนนั้นได้ดาวน์คอนโด หรือดาวน์บ้าน ไปแล้วหลายปีแล้ว ยังสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกเงินคืนได้หรือไหม หรือที่เรียกกันว่า “อายุความ” นั้นหมดแล้วรึยัง เพราะด้วยที่ว่าไม่มีข้อกฎหมายอันไหนระบุอย่างชัดเจน เรื่องอายุความในการฟ้องร้องเรียกคืนเงินดาวน์ ทำให้ต้องนำเอานิยามและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตีความ

การฟ้องร้องเรียกคืนเงินดาวน์นั้นเกิดจากการพิพาทระหว่าง ผู้ที่จ่ายเงินดาวน์ กับผู้ประกอบการที่รับเงินดาวน์ ตามนิยามของผู้บริโภคใน พรบ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 2551 มาตรา 3 ว่าด้วย

“คดีผู้บริโภค” หมายถึง คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภค หรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ

“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และให้หมายความรวมถึงผู้เสียหาย ตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิด
ขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย

ตาม พรบ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 2551 มาตรา 3 กล่าวว่า “คดีผู้บริโภค เป็นคดีแพ่ง” จึงต้องนำเอาอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ซึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ระบุว่า “อายุความนั้น ตามประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี”

จึงสรุปได้ว่า ผู้จ่ายเงินดาวน์ หรือ ผู้บริโภค สามารถใช้สิทธิในการฟ้องร้องขอคืนเงินดาวน์ได้ภายในระยะเวลา 10 ปี นั้นเอง

📌 แต่เหตุที่จะฟ้องร้องเรียกคืนเงินดาวน์นั้น จะต้องมาดูในรายละเอียดและข้อเท็จจริง เพื่อนำมาประกอบในคำฟ้อง

💖 💖 💖 ทนายบ้านและคอนโด 💖 💖 💖
ตัวจริง…รู้จริง เรื่องกฎหมายอสังหาริมทรัพย์
ดูแลคุณด้วยใจ ปกป้องสิทธิให้คุณด้วยกฎหมาย

Scroll to Top