บ้าน และคอนโด แก้ไข หรือซ่อมไม่เสร็จ อย่าโอนเด็ดขาด!!!

จริงๆ แอดฯ เคยเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไปก่อนหน้านี้ แต่เป็นไปในทำนองว่า เจ้าหน้าที่โครงการมาออดอ้อน ขอให้โอนก่อน แต่มีคนถามมาว่า แล้วถ้ามันระบุในสัญญาล่ะ??? ว่าให้ไปเก็บงานหลังจากโอนแล้ว (ดังตัวอย่างไฟล์แนบ) 🤔🤔🤔

🚩🚩🚩 คำตอบ คือ ถ้ามีเงื่อนไขในสัญญาแนบท้าย นอกเหนือจากแบบสัญญามาตรฐาน ถ้าไม่เป็นคุณกับผู้บริโภค ถือว่า เป็นสัญญาไม่เป็นธรรม เป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับใช้ครับ 😠😠😠

ขอยก ข้อ 4.4 แบบมาตรฐานสัญญาจะซือจะขายอาคารชุด อีกครั้ง (และคงอีก หลายๆครั้ง 😅)

“ผู้จะซื้อจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดต่อเมื่อผู้จะขายได้ก่อสร้างอาคารและห้องชุดถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว”
แปลว่า คุณมีสิทธิที่จะไม่รับโอน ถ้าอาคาร และห้องชุด ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนครับ – เป็น “สิทธิ” ของท่านสมาชิก เอง ไม่ว่าโครงการจะต้องแก้ไข ซ่อมแซมกี่ครั้งก็ตาม 😉

💖💖💖 แล้วในทางปฏิบัติ เราต้องทำยังไง? ซึ่งเราเคยอธิบายแล้วในบทความก่อนๆ คือ

  1. ให้ส่งหนังสือลงทะเบียนใบตอบรับ แจ้งให้โครงการแก้ไขงานให้เสร็จตามกำหนดโอนตามสัญญาจะซื้อจะขาย (ร่างหนังสือตามไฟล์แนบครับ 🙂)
    เนื้อหาหลักๆ คือ ไปตรวจมาแล้ว มีรายการแก้ไขตามเอกสารแนบ กรุณาทำให้เสร็จตามกำหนดโอน ไม่อย่างนั้น มีค่าปรับนะ จะบอกให้ 😁
  2. ถ้าล่าช้า หรือแจ้งกลับมาว่า ไม่แก้ ให้ส่งหนังสือทวงถามไปอีกครับ (ตามร่างหนังสืออีกฉบับตามไฟล์แนบ) เนื้อหา คือ ยังไม่เห็นว่า แก้ไขเสร็จ หรือนัดไปตรวจใหม่นะ ถ้าทำไม่เสร็จ จะเริ่มคิดค่าปรับตามเวลาในสัญญา 🤔🤔

💘💘💘สุดท้าย ถ้ามีปัญหา เราสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย พร้อมดอกเบี้ยล่าช้า หรือบอกเลิกสัญญา ได้ครับ 😉😉😉

💖💖💖 ทนายบ้าน และคอนโด 💖💖💖
“ดูแลคุณด้วยใจ ปกป้องสิทธิให้คุณด้วยกฏหมาย”

Scroll to Top